Thông tin đặt vé:
25/T6/2015 - Thứ 5
Giờ Phút
25/T6/2015 - Thứ 5
Giờ Phút